Input:

§ 318 ZP Pracovněprávní vztahy mezi manžely nebo partnery

8.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.318
§ 318 ZP Pracovněprávní vztahy mezi manžely nebo partnery

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 2 – závislá práce

  • § 3 – základní pracovněprávní vztahy

  • § 48 a násl. – skončení pracovního poměru

  • § 77 odst. 4 – skončení pracovněprávního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  • § 656 a násl. – vznik manželství

 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 2 – vznik partnerství

Komentář

Jedním ze základních znaků závislé práce je výkon práce ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Nejspíše s odkazem na tento parametr zakazuje zákoník práce existenci pracovněprávního vztahu (tedy jak pracovního poměru, tak pracovněprávního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce) mezi manžely nebo (registrovanými) partnery. Jde přirozeně o situaci, kdy také na straně zaměstnavatele vystupuje fyzická osoba, např. podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pracovněprávní vztah nemůže mezi manžely nebo registrovanými partnery vzniknout. Pokud bylo manželství nebo partnerství uzavřeno až za trvání pracovněprávního vztahu, pak tento dle soudní judikatury ze zákona zaniká.

Zákaz dle § 318 ZP se nevztahuje na případy, kdy jeden z manželů je zaměstnancem a druhý třeba členem vedení právnické osoby v pozici zaměstnavatele. V tomto případě může ale vzniknout druhému zmíněnému určitá informační povinnost, pokud je členem statutárního orgánu obchodní korporace, a to s ohledem na možný střet zájmů.

Zákoník práce neupravuje na rozdíl třeba od zákona o státní službě žádná omezení, pokud jde o existenci manželství či partnerství na pracovišti a vztah řadového zaměstnance a zaměstnance vedoucího. Dle § 43 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, "státní zaměstnanci, kteří jsou sobě navzájem osobami blízkými, nesmějí být zařazeni ve službě tak, aby jeden byl přímo podřízen druhému nebo podléhal jeho finanční nebo účetní kontrole". Pokud chce takové omezení nastavit zaměstnavatel v pracovněprávním vztahu, měl by velmi dobře zvážit opodstatněnost takového postupu a jeho dopady.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2008

Existence pracovněprávního vztahu byla výslovně zakázána vedle manželů též mezi (registrovanými) partnery.

Od 1. 1. 2012

Bylo upřesněno, že zákaz se vztahuje na existenci základního pracovněprávního vztahu ve smyslu § 3 ZP.

Judikatura

NSS, 3 Ads 92/2013

Pracovněprávní vztah stěžovatelů zanikl v důsledku uzavření jejich manželství ze zákona, neboť jejich postavení

Nahrávám...
Nahrávám...