Input:

§ 334 ZP Společné ustanovení o doručování

20.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.13.334
§ 334 ZP Společné ustanovení o doručování

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 21 – doprovodná pravidla spojená s uzavřením některých smluv prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

  • § 334a až § 336 – doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci

  • § 337 – doručování písemností zaměstnancem zaměstnavateli

 • Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých dalších zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

Právní úprava doručování obsažená v zákoníku práce se netýká doručování všech písemností, ale jen písemností vymezených tímto právním předpisem výslovně v ustanovení § 334.

Písemnost

Pojem "písemnost" je v dalších ustanoveních zákoníku práce používán jako legislativní zkratka pro:

 1. písemnosti týkající se skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, s výjimkou dohody o rozvázání pracovního poměru dle § 49 ZP nebo dohody o zrušení dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce dle § 77 odst. 5 písm. a) ZP,
 2. odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance a vzdání se tohoto vedoucího pracovního místa (§ 73 a § 73a ZP a zvláštní právní předpisy) a
 3. mzdový výměr (§ 113 odst. 4 ZP) nebo platový výměr (§ 136 ZP).

V těchto případech musí zaměstnavatel nebo zaměstnanec dodržet postup předepsaný zákoníkem práce v § 334a až § 337.

Doručování jiných pracovněprávních písemností se řídí obecnou právní úpravou obsaženou v § 570 a násl. NOZ a je založeno na tzv. teorii dojití. Tu lze zjednodušeně vyjádřit tak, že písemnost je doručena, jakmile se dostane do dispoziční sféry jejího adresáta, a tento má objektivní možnost se s obsahem písemnosti seznámit. Nehraje přitom roli, kdy tak skutečně učiní nebo jestli se vůbec s obsahem písemnosti seznámí.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2007

Zákoník práce účinný od 1. 1. 2007 věnuje doručování písemností zaměstnanci ze strany zaměstnavatele mnohem větší pozornost než právní úprava předchozí. Povinnost doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance vztáhl výslovně rovněž na důležité písemnosti týkající se odměňování (mzdový a platový výměr) a zcela nově upravuje možnost doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Od 30. 7. 2020

Novelou ZP došlo k rozšíření možných způsobů doručení písemností o doručení prostřednictvím datové schránky. Dosavadní preference osobního nebo elektronického doručení písemnosti zaměstnanci byla upravena v tom smyslu, že nadále je preferováno jen osobní doručení písemnosti zaměstnanci na pracovišti. Není-li to možné (zaměstnanec se na pracovišti nenachází), je pak na zaměstnavateli, jaký jiný způsob doručení zvolí (nově nemusí tedy zvažovat

Nahrávám...
Nahrávám...