Input:

Odložení placení pojistného na sociální pojištění a další změny v sociálním pojištění

10.6.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2020.12.03
Odložení placení pojistného na sociální pojištění a další změny v sociálním pojištění

JUDr. Jan Přib

Dnem 27. května 2020 nabyl účinnosti zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů. Některé změny jsou trvalé s účinností od 1. června 2020 nebo od 1. září 2020 a úprava týkající se snížení penále a ošetřovného poskytovaného podle zákona č. 133/2020 Sb. mají dočasný charakter; zákon přinesl též jednu dílčí změnu zákona č. 133/2020 Sb.

DOČASNÉ SNÍŽENÍ PENÁLE Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Zaměstnavatel je podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZPSZ"), poplatníkem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku a zároveň plátcem tohoto pojistného, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci. Pojistné za sebe i za své zaměstnance odvádí zaměstnavatel jednou platbou za kalendářní měsíc, a to do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud zaměstnavatel pojistné řádně neodvede, tj. včas a ve stanovené výši, nabíhá mu podle § 20 ZPSZ penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Na základě zákona č. 255/2020 Sb. se snižuje toto penále u dlužného pojistného za kalendářní měsíce spadající do období květen až červenec 2020 o 80 %, takže sazba penále činí jen 0,01 %. Fakticky si tak může zaměstnavatel odložit zaplacení pojistného, které je povinen platit jako poplatník, za uvedené kalendářní měsíce (nebo jen za některý kalendářní měsíc, popřípadě může zaplatit pojistné v nižší částce), neboť sankce za toto odložení je velmi malá. Účelem tohoto opatření je posílit likviditu zaměstnavatelů. O tomto záměru fakticky odložit platby pojistného zaměstnavatel OSSZ nežádá ani jinak neinformuje. Dluh na pojistném vzniklý před 1. červnem 2020 nebrání možnosti využít tohoto odkladu; z tohoto dříve vzniklého dlužného pojistného je však zaměstnavatel povinen platit penále ve standardní výši 0,05 %.

Podmínkou pro toto snížení penále je, že:

  • zaměstnavatel vzniklý dluh na pojistném uhradí nejpozději do 20. října 2020,

  • zaměstnavatel za všechny tři uvedené kalendářní měsíce řádně odvedl to pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci; zaměstnavatel tedy musí podat řádně přehled o pojistném podle § 9 ZPSZ.

Důsledkem nesplnění těchto podmínek je, že se neuplatní snížená sazba penále a zaměstnavatel bude muset uhradit penále v nesnížené sazbě, tedy v sazbě 0,05 %.

V návaznosti na tuto úpravu snížení penále je upraven také zvláštní režim používání plateb pojistného. Obecně podle § 22a ZPSZ platí, že v případě dluhu (splatného závazku) se platby zaměstnavatele používají ve stanoveném pořadí, tj. nejdříve se došlá platba používá na úhradu nejstarších nedoplatků pojistného. Vzhledem ke stanoveným podmínkám úhrady dluhu na pojistném vzniklého v důsledku odložení plateb pojistného v daném období při snížení sazby penále se stanoví specifické používání plateb zaměstnavatelů v období od 1. června 2020 do 20. října 2020. V tomto období platí, že se platba zaměstnavatele použije v tomto pořadí:

  • běžná platba pojistného, které jsou povinni platit zaměstnanci zaměstnavatele za předcházející kalendářní měsíc,

  • běžná platba pojistného, které je povinen platit zaměstnavatel jako poplatník za předcházející kalendářní měsíc,

  • nedoplatky pojistného za předchozí kalendářní měsíce, které byl povinen platit zaměstnavatel jako poplatník od 1. června 2020 do 20. srpna 2020,

  • podle § 22a ZPSZ.

Pokud by penále stanovené ve snížené sazbě 0,01 % nepřesáhlo ve svém úhrnu částku 1 000 Kč, neplatí se a odepíše se k tíži orgánu sociálního zabezpečení.

Pokud zaměstnavatel využije možnost odkladu platby pojistného se sníženým penále, pohlíží se na něj, jako by z tohoto důvodu v období od 21. června 2020 do 20. října 2020 nebyl dlužníkem pro účely vystavování potvrzení o tzv. bezdlužnosti podle § 22d ZPSZ. Pokud

Nahrávám...
Nahrávám...