Input:

Poskytování stipendia - právní řešení

14.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel může poskytovat fyzické osobě stipendium či jiný motivační příspěvek, pokud se tak, zpravidla se žákem střední, případně studentem vysoké školy, dohodne. Co je obsahem takové dohody?

Dohoda o poskytování stipendia není upravena jako smluvní typ občanským zákoníkem, jedná se obsahově o smlouvu občanskoprávní, a to i v případě, že se v ní student zaváže nastoupit k zaměstnavateli po ukončení studia do pracovního poměru. Dohoda se sjednává jako smlouva nepojmenovaná podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení mohou smluvní strany uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena. V nepojmenované smlouvě mohou strany svobodně vymezit obsah svých závazků, omezeny jsou smluvní strany výhradně tím, že musí dodržet obecná ustanovení občanského zákoníku o sjednávání smluv, např. že smlouva musí být sjednána smluvními stranami, které jsou svéprávné, závazky musí být vymezeny dostatečně určitě, smlouva je sjednána pouze v případě, že s ní smluvní strany vysloví souhlas atd.

Důvodem poskytování stipendia je, že zaměstnavatel má zájem na tom, aby u něj student po úspěšném ukončení studia pracoval. Dohoda o poskytování stipendia proto obsahuje i závazek studenta, který se zaváže za sjednaných podmínek nastoupit k zaměstnavateli po úspěšném ukončení studia do pracovního poměru, případně závazek sjednat se zaměstnavatelem pracovní poměr. Tento závazek může mít různou podobu. Sjednání pracovní smlouvy je opět dohodou, její sjednání proto záleží na souhlasném projevu vůle obou stran, a vůli sjednat pracovní poměr musí mít nejen budoucí zaměstnanec, v tomto případě student, který je povinen navrhnout sjednání pracovního poměru, ale i zaměstnavatel musí mít vůli (zájem) tento vztah sjednat. Nedojde-li k dohodě, pracovněprávní vztah sjednán není. Způsob plnění závazku proto závisí na dohodě obou stran. Může být sjednán v jednoduché podobě tak, že se student zavazuje sjednat se zaměstnavatelem pracovní poměr, pokud mu bude zaměstnavatelem navržen.

V dohodě je možné sjednat přímo druh práce, pokud vzhledem k délce a době poskytování stipendia bude zaměstnavatel schopen tento závazek takto přesně označit a také bude schopen sjednaný druh práce v případě sjednání pracovního poměru zaměstnanci přidělovat. To může nastat např. za situace, kdy dohoda o poskytování stipendia bude studentem vysoké školy sjednána např. až v 5. roce vysokoškolského studia.

Nahrávám...
Nahrávám...