Input:

Srážky ze mzdy v době karantény

8.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.09.06
Srážky ze mzdy v době karantény

Ing. Růžena Klímová

V současném náročném a pro mnohé subjekty stresujícím období je mnoho zaměstnanců v souvislosti s epidemií Covid-19 v dočasné pracovní neschopnosti, avšak více je jich ze stejného důvodu v karanténě.

O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví a v tomto smyslu je povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost informaci o tom, že zaměstnanci byla karanténa nařízena. Potvrzení "Oznámení o nařízení karantény“ vystavuje ošetřující lékař nebo hygienik.

S nařízením domácí karantény je spojeno vystavení "Potvrzení o nařízení karantény", na základě něhož zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci, poskytne náhradu mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény a při déletrvající karanténě vyplácí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení nemocenské.

Tiskopis "Potvrzení o nařízení karantény" má pět propisovacích dílů a vystavuje jej orgán ochrany veřejného zdraví nebo ošetřující lékař. Zaměstnanci se předává I. a III. díl tohoto tiskopisu, po ukončení karantény obdrží IV. díl tiskopisu. Je-li karanténa dlouhodobá, prokazuje se trvání karantény tiskopisem "Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény". Na základě těchto dokladů vyplatí zaměstnavatel náhradu mzdy v souladu s § 192 ZP. Náhrada mzdy při karanténě se poskytuje ve stejné výši a za stejných podmínek jako náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 kalendářních dnů jejího trvání.

Vzhledem k tomu, že se jedná o náhradu mzdy, podléhá tento příjem všem srážkám ze mzdy, kterými jsou:

  • srážky na základě dohod o srážce ze mzdy nebo k uspokojení závazků zaměstnance,

  • výkon rozhodnutí nařízených nebo vedených soudem, soudním exekutorem, správcem daně, orgánem správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku (exekuce),

  • insolvenční srážky,

  • srážky k úhradě členských příspěvků odborové organizaci, bylo-li to sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací a souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové organizace,

  • srážky uvedené v § 147 odst. 1 písm. c), písm. d) a písm. e) ZP.

Podle ustanovení § 299 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), se výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (exekuce) provede i z nemocenského poskytovaného zaměstnanci při dočasné pracovní neschopnosti nebo při karanténě.

V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, má nárok na nemocenské pojištěnec, který byl uznán dočasně práceneschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní.

Z výše uvedeného vyplývá, že

Nahrávám...
Nahrávám...