Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.6
Vnitřní předpis zaměstnavatele o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

JUDr. Věra Bognárová

 

Vnitřní předpis zaměstnavatele

o Dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

 

 

Zaměstnavatel ................................................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ...........................

 

 

vydává vnitřní předpis zaměstnavatele

pro dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

 

 

1. Tento předpis upravuje postup při dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli podle § 43a zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2012 (dále jen dočasné přidělení). Dohodnout dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli lze pouze v pracovním poměru. Dohodnout dočasné přidělení nelze s odkazem na § 77 odst. 2 písm. b) ZP při práci konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. Na dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli se musí zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout. O dočasném přidělení na základě požadavku zaměstnavatele či jiného subjektu rozhoduje.................................... (uvést kdo). Před rozhodnutím o realizaci dočasného přidělení musí příslušný vedoucí zaměstnanec zjistit důvody dočasného přidělení, podmínky, za kterých bude práce konána a řešení důsledků skutečnosti, že dočasně přidělený zaměstnanec nebude po dobu přidělení vykonávat práci podle sjednané pracovní smlouvy pro zaměstnavatele. Podmínkou rozhodnutí o dočasném přidělení je ekonomická rozvaha dopadů dočasného přidělení zaměstnance, včetně posouzení náhrady výkonu práce za dočasně nepřítomného zaměstnance, bude-li to potřebné a sjednání dohody mezi zaměstnavatelem a jiným zaměstnavatelem, k němuž bude zaměstnanec dočasně přidělen.

 

2. V dohodě s jiným zaměstnavatelem o podmínkách dočasného přidělení zaměstnance, která musí být sjednána mezi zaměstnavateli písemně, musí být sjednán den, kdy dočasné přidělení vznikne a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává, druh a místo výkonu práce a budou-li to okolnosti vyžadovat, pravidelné pracoviště pro účely poskytování cestovních náhrad. V dohodě bude sjednáno také, kdo bude jménem jiného zaměstnavatele zaměstnanci ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci. Součástí dohody mezi zaměstnavateli musí být i potvrzení povinnosti jiného zaměstnavatele zajistit, aby pracovní, mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně k němu přiděleného nebyly horší než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance u zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen. Bude-li to potřebné nebo bude-li přidělován větší počet zaměstnanců, musí dohoda obsahovat i konkrétní označení srovnatelných pracovních podmínek a uvedení srovnávaného zaměstnance. Dohoda musí obsahovat způsob a termíny předávání podkladů mezi zaměstnavateli, na základě kterých bude zaměstnavatel zaměstnanci vyplácet mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady. Součástí dohody může být i ujednání o tom, že jiný zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen, zaměstnavateli uhradí náklady na mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady a pojistné na zdravotní a sociální pojištění odváděné za zaměstnavatele, které zaměstnavatel vynaložil na zaměstnance po dobu trvání dočasného přidělení.

 

Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována úplata s výjimkou úhrady nákladů, které byly vynaloženy zaměstnanci na mzdu nebo plat, na pojistné na zdravotní a sociální pojištění a případně též cestovní náhrady.

 

3. Dohoda o dočasném přidělení s konkrétním zaměstnancem k jinému zaměstnavateli nesmí být uzavřena dříve než po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku jeho pracovního poměru. Dohodnout se zaměstnancem dočasné přidělení je možné pouze za podmínky, že zaměstnancem sjednaný druh práce v pracovní smlouvě připouští, aby zaměstnanec dočasné přidělení u jiného zaměstnance vykonával anebo za podmínky, že zaměstnanec bude ochoten po dobu dočasného přidělení vykonávat jiný než původně sjednaný druh práce. Vedoucí zaměstnanec, který o dočasném přidělení rozhoduje, musí posoudit, zda vybraný zaměstnanec, v případě, že se nejedná o jím doposud vykonávaný druh práce, splňuje pro výkon druhu práce v době dočasného přidělení zdravotní způsobilost, předpoklady a požadavky pro jeho výkon. Při rozhodování o dočasném přidělení je nutné zvážit charakter vykonávané práce i s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a možná bezpečnostní rizika. Za dodržení shora stanovených předpokladů a podmínek dočasného přidělení odpovídá ............................................... (uvést kdo).

 

4. Je-li o dočasném přidělení podle bodu 1 až 3 tohoto vnitřního předpisu rozhodnuto, sjedná se se zaměstnancem dohoda o dočasném přidělení s povinným obsahem upraveným v § 43a odst. 3 ZP. Dohodu sjednává ............................... (uvést kdo). Dohoda musí být uzavřena písemně a musí v ní být uveden název zaměstnavatele, k němuž se zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. Bude-li to potřebné, může být sjednáno i pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad. Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec. Bude-li to zaměstnanec vyžadovat, je nutné uvést pracovní a mzdové podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen. V dohodě může být, bude-li to potřebné, uvedeno, který z vedoucích zaměstnanců jiného zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec přidělen, bude zaměstnanci ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci a dávat mu k tomu účelu závazné pokyny.

 

5. Dočasné přidělení končí uplynutím sjednané doby. Před uplynutím sjednané doby končí dočasné přidělení dohodou smluvních stran pracovní smlouvy nebo výpovědí dohody o dočasném přidělení z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní

Nahrávám...
Nahrávám...