Input:

§ 101 ZP Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

1.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.101
§ 101 ZP Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

JUDr. Anna Janáková

Úplné znění

Ustanovení související

 • Listina základních práv a svobod

  • čl. 28 – právo na uspokojivé pracovní podmínky

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 102-105 – povinnosti zaměstnavatele k zajištění BOZP

  • § 4a, 363 – možnost odchýlení se od zákonné právní úpravy

  • § 302 – povinnosti vedoucích zaměstnanců

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

  • § 2-11 – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

  • § 12, 18 – zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 37-41a – povinnosti zaměstnavatele k ochraně zdraví zaměstnanců

  • § 42 – náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci

  • § 92h – přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb

 • Zákon č. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 17 a 30 – přestupek a správní delikt na úseku bezpečnosti práce

 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

  • § 53–60 – pracovnělékařské služby

  • § 61–68 – nemoci z povolání

  • § 69 – posuzování zdravotní způsobilosti k práci

  • § 58 a 98 – hrazení pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem

 • Vyhláška č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)

Komentář

Právo na uspokojivé pracovní podmínky, jako jedno ze základních lidských práv, je zakotveno v čl. 28 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Podrobnou úpravu má stanovit zákon. Pokud se týče zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je tato úprava stanovena v zákoníku práce, v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a některé otázky ochrany zdraví při práci jsou stanoveny v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Základní principy zajišťování BOZP

Stanoví se základní principy bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci:

 1. povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci má zaměstnavatel,
 2. bezpečnost a ochrana zaměstnanců je zajišťována s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce,
 3. zásada předcházení (prevence) ohrožení života a zdraví při práci,
 4. jednota péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a plnění pracovních povinností vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnavatelem je cíleno na vlastní zaměstnance, na zaměstnance jiného zaměstnavatele, kteří plní úkoly na pracovišti zaměstnavatele, a na fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

Koordinovaný postup zaměstnavatelů

Na pracovištích, kde dochází ke střetávání pracovních činností zaměstnanců různých zaměstnavatelů (například na stavbách, při rekonstrukci různých objektů nebo jeho částí, při instalaci nových technických zařízení dodavatelem nebo výrobcem, při poskytování různých služeb, jako je mytí oken, oprava výtahů, malování prostor apod.), dochází k situacím, kdy pracovními riziky jednoho zaměstnavatele mohou být ohroženi zaměstnanci dalšího zaměstnavatele anebo střetávání takovýchto činností může vyvolat nová pracovní rizika pro zaměstnance jednotlivých zaměstnavatelů.

Právní úprava sleduje záměr předejít takovýmto nežádoucím dopadům a za tím účelem ukládá zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci plní úkoly na jednom pracovišti, aby se vzájemně písemně informovali o rizicích a přijatých opatřeních, aby spolupracovali při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby organizovali, prováděli a koordinovali svou činnost tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele. Činnost zaměstnavatelů má být koordinována tím zaměstnavatelem, který je k tomu pověřen písemnou dohodou zúčastněných zaměstnavatelů (může to být např.

Nahrávám...
Nahrávám...