Input:

§ 104 ZP Osobní ochranné pracovní prostředky

1.4.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2.5.104
§ 104 ZP Osobní ochranné pracovní prostředky

JUDr. Anna Janáková

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 102 odst. 5 písm. h) – všeobecné preventivní zásady

  • § 106 odst. 4 písm. d) – práva a povinnosti zaměstnance

  • § 4a a § 363 – možnost odchýlení se od zákonné právní úpravy

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění

  • § 12 – zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

  • § 17 – jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a nezaměstnává zaměstnance

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 17 a 30 – přestupek a správní delikt na úseku bezpečnosti práce

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 92h – přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

  • § 3–7 – tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců

  • § 8 – ochranné nápoje

  • § 39 – opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při trvalé práci zařazené jako rizikové, při které je nezbytné nepřetržité používání OOPP

 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS

Osobní ochranné pracovní prostředky

Poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) přichází podle zásady stanovené v § 102 odst. 5 písm. h) ZP v úvahu až tehdy, pokud k odstranění rizik nebo omezení jejich působení na zaměstnance nejsou možná opatření kolektivní povahy nebo opatření v oblasti organizace práce.

Ochranné prostředky musí být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko, musí odpovídat podmínkám na pracovišti a musí být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců; dále musí respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. Pokud s ohledem na přítomnost více než jednoho rizika je třeba, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Pokud je při trvalé práci, zařazené jako rizikové, nezbytné nepřetržité používání osobních ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikových faktorů a pokud to povaha ochranného pracovního prostředku vyžaduje, musí být během této práce zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž může zaměstnanec odložit osobní ochranný pracovní prostředek.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví sám zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Pracovní oděv a obuv

Bezplatné poskytování pracovního oděvu a obuvi jako osobního ochranného pracovního prostředku je možné jen tehdy, pracují-li zaměstnanci v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní-li ochrannou funkci. Dobu použitelnosti a výměny pracovního oděvu či obuvi za nové stanoví zaměstnavatel podle konkrétních podmínek práce a na základě vyhodnocení místních rizik.

Mycí, čisticí a desinfekční prostředky

Mycí a čisticí prostředky poskytne zaměstnavatel zaměstnancům podle druhu látky, která může způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, a na základě doporučeného množství stanového nařízením vlády č. 495/2001 Sb.

Ochranné nápoje

Před účinky zátěže teplem nebo zátěže chladem se zaměstnancům za podmínek stanovených v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. poskytují k ochraně zdraví ochranné nápoje. Ochranné nápoje musí být

Nahrávám...
Nahrávám...