Input:

§ 335 ZP Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

22.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2.13.335
§ 335 ZP Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES

  • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 6 odst. 2 – definice uznávaného elektronického podpisu

Není vyloučeno (a do budoucna se dá předpokládat čím dál větší využití tohoto způsobu doručování), aby zaměstnavatel doručoval zaměstnanci písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, zejména prostřednictvím interpersonálních komunikačních služeb, které umožňují interaktivní výměnu informací mezi osobami a zahrnují v sobě mj. zasílání zpráv a všechny druhy elektronické pošty.

Souhlas zaměstnance

Tímto způsobem může zaměstnavatel doručovat zaměstnanci písemnosti jen tehdy, pokud s tím zaměstnanec souhlasí.

Zákon požaduje, aby svůj souhlas s doručováním písemností prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací udělil zaměstnanec zaměstnavateli v samostatném písemném prohlášení. Znamená to, že nemůže být součástí např. pracovní smlouvy. Obsahovou náležitostí tohoto prohlášení je přitom uvedení elektronické adresy pro doručování, která není v dispozici zaměstnavatele, tj. např. "soukromý" e-mail či elektronická adresa v rámci určité komunikační aplikace. Svůj souhlas může zaměstnanec kdykoliv písemně odvolat.

Aby zaměstnanec věděl, k čemu všemu a v jakém rozsahu uděluje souhlas a jak probíhá doručování touto elektronickou cestou, musí mu zaměstnavatel před udělením souhlasu prostřednictvím samostatného prohlášení podat písemnou informaci o podmínkách doručování písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, a to včetně zákonné lhůty dle § 335 odst. 3 ZP (viz dále k okamžiku doručení). Přípustnou variantou je, aby písemné upozornění zaměstnavatele a písemné samostatné souhlasné prohlášení zaměstnance byly na témže dokumentu.

Elektronický podpis

Budou-li výše uvedené podmínky splněny, posílá zaměstnavatel na zmíněnou elektronickou adresu datovou zprávu, kterou musí podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

Elektronický podpis je definován přímo použitelným právním předpisem EU jako "data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání". Pokud zákoník práce požaduje variantu "uznávaného" elektronického podpisu, pak dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, se jím rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Oběma zmíněným formám elektronických podpisů je společné, že jsou založeny na kvalifikovaném certifikátu vydaném poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňuji jednoznačnou identifikaci podepisující osoby. Rozdíl mezi nimi je v tom, že kvalifikovaný elektronický podpis je uložen na kvalifikovaném prostředku pro vytváření elektronických podpisů (a poskytuje tak větší jistotu), kdežto zaručený elektronický podpis nikoliv (může být uložen třeba na běžném počítači).

Den doručení

Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je písemnost zaměstnanci doručena, jakmile zaměstnavateli datovou zprávou její převzetí potvrdí. Potvrzení zaměstnance o přijetí datové zprávy přitom nemusí být ze strany zaměstnance podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud zaměstnanec převzetí písemnosti zaměstnavateli nepotvrdí svojí datovou zprávou do 15 dnů ode dne jejího dodání, považuje se písemnost za doručenou uplynutím posledního dne této lhůty (nastává fikce doručení). Protože jde o lhůtu a zákoník práce vlastní pravidla pro běh lhůty neobsahuje, použije se obecných pravidel vyplývajících z  § 605 a násl. NOZ. Připadne-li proto poslední den této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, posunuje se její konec na nejbližší následující

Nahrávám...
Nahrávám...