Input:

§ 43a ZP Dočasné přidělení

18.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.430001
§ 43a ZP Dočasné přidělení

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 77 odst. 2 písm. b) – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a dočasné přidělení

  • § 165 – cestovní náhrady při dočasném přidělení

  • § 307a až § 309 – agenturní zaměstnávání

Komentář

Podstata dočasného přidělení dle § 43a ZP spočívá v bezplatném zapůjčení pracovní síly zaměstnance zaměstnavatelem jinému zaměstnavateli (uživateli). Toto zapůjčení zaměstnance mezi zaměstnavateli je nutné odlišovat od agenturního zaměstnávání, které je úplatným poskytnutím (pronájmem) pracovní síly zaměstnance agenturou práce, jež má k takovému způsobu zprostředkování zaměstnání příslušné povolení. Právní úpravu dočasného přidělení je na agenturní zaměstnávání výslovně zakázáno použít.

Dočasné přidělení zaměstnance je možné realizovat výhradně v rámci pracovního poměru. Pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr je tato úprava v § 77 odst. 2 písm. b) ZP vyloučena.

Na zapůjčení se musí zaměstnavatel se zaměstnancem písemně dohodnout. Taková dohoda nesmí být přitom se zaměstnancem uzavřena dříve než po uplynutí prvních 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Na rozdíl od agenturního zaměstnávání nemůže tedy zaměstnavatel nabírat zaměstnance právě a jen za účelem jejich dočasného přidělení k jinému zaměstnavateli. Zákon předepisuje obsahové náležitosti dohody o dočasném přidělení se zaměstnancem. Mezi ně řadí např. den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce nebo dobu, na kterou se dočasné přidělení sjednává.

Pokud jde o dohodu zaměstnavatele s jiným zaměstnavatelem (uživatelem) na podmínkách dočasného přidělení, zákoník práce se o ní nijak nezmiňuje. Smluvní strany ji uzavírají jako nepojmenovanou smlouvu podle občanského zákoníku.

Základní pravidla

Dočasné přidělení je zásadně bezúplatné, dočasně přidělujícímu zaměstnavateli nenáleží a nesmí být za zapůjčení zaměstnance poskytnuta žádná úplata, a ten tedy nemůže mít z tohoto postupu žádný zisk, jako je tomu naopak u agentury práce. Mzdu nebo plat poskytuje dočasně přidělenému zaměstnanci i nadále jeho skutečný zaměstnavatel. S ohledem na to, že práci vykonává ale zaměstnanec pro někoho jiného, je zřejmé, že mezi zaměstnavateli bude zpravidla uzavřena dohoda o úhradě těchto nákladů (budou dočasně přidělujícímu zaměstnavateli refundovány zaměstnavatelem, který využívá práci jeho zaměstnance). Tato úhrada nákladů není samozřejmě v rozporu s požadavkem bezúplatnosti dočasného přidělení.

Po dobu dočasného přidělení ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který ho dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento zaměstnavatel nesmí ale vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil.

Stejně jako pro agenturní zaměstnávání, tak i pro dočasné přidělení zaměstnance dle § 43a ZP platí, že pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen (k tomu obdobně komentář ke srovnatelným pracovním a mzdovým či platovým podmínkám

Nahrávám...
Nahrávám...