Input:

Kvalifikační dohoda a její náležitosti

8.12.2023, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Uzavření kvalifikační dohody zajišťuje zaměstnavateli návratnost vynaložených prostředků  a zaměstnanci garantuje poskytování pracovních úlev.

Zákoník práce upravuje možnost uzavření kvalifikační dohody v § 234 odst. 1 ZP. Ta na jedné straně zakládá závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení nebo (ve stanovených případech) prohloubení kvalifikace a poskytnout mu zákonem minimálně určené nebo nad tento rámec dohodnuté (kolektivní či individuální smlouvou) či stanovené (vnitřním předpisem) finanční a jiná plnění s tím spojená, a na druhé straně závazek zaměstnance v zaměstnání po určitou dobu po získání (prohloubení) kvalifikace setrvat, nejdéle však po dobu 5 let, nebo uhradit zaměstnavateli náklady, které na zvýšení (popř., prohloubení) kvalifikace zaměstnance vynaložil. To platí i tehdy, kdy zaměstnanec skončí pracovní poměr před zvýšením (prohloubením) kvalifikace. Závazek zaměstnance k setrvání v zaměstnání začíná od zvýšení (prohloubení) kvalifikace.

Kvalifikační dohoda může být uzavřena před zahájením zvyšování (prohlubování) kvalifikace, ale též v jeho průběhu. Jestliže je zvyšování kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele a v jeho zájmu, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci zvýšení kvalifikace umožnit a během zvyšování kvalifikace mu poskytovat příslušné úlevy a hmotné zabezpečení, i když kvalifikační dohoda uzavřena nebyla. Pokud však zaměstnavatel nerozhodne, že zvyšování kvalifikace zaměstnance bude v souladu s (např. provozní) potřebou zaměstnavatele a v jeho zájmu, nemá zaměstnanec právo na poskytnutí pracovního volna ani na to, aby mu zaměstnavatel vytvářel vhodné podmínky ke zvýšení kvalifikace. S poukazem na zákonnou dikci shora označeného ustanovení zákoníku práce, tj.: "Uzavře-li zaměstnavatel se zaměstnancem v souvislosti se zvyšováním kvalifikace kvalifikační dohodu....." je tak třeba jednoznačně odmítnout mýtus prezentovaný dosud některými zaměstnavateli, podle něhož pokud nebyla kvalifikační dohoda uzavřena, přestože zvyšování kvalifikace je v souladu s potřebou a v zájmu zaměstnavatele, nelze zaměstnanci poskytovat pracovní úlevy spojené se zvyšováním kvalifikace včetně hmotného zabezpečení. Tak tomu rozhodně není, a není proto také ani možné, aby zaměstnavatel odejmul poskytování pracovních úlev a hmotného

Nahrávám...
Nahrávám...