Input:

Zdravotní pojištění a zaměstnavatelé bez penále aneb Jak platit pojistné ve druhé polovině roku 2020?

3.8.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2020.16.02
Zdravotní pojištění a zaměstnavatelé bez penále aneb Jak platit pojistné ve druhé polovině roku 2020?

Ing. Antonín Daněk

Jednou z nejdůležitějších povinností zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění je platit pojistné na zdravotní pojištění za zaměstnance včas a ve správné výši. Pojistné je za příslušný kalendářní měsíc splatné do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Tato povinnost každopádně platí při odvodu pojistného za období do února 2020 (včetně tohoto měsíce) a dále od září 2020. Pojistné za únor bylo splatné dne 20. 3. 2020. Pojistné za září 2020 musí být uhrazeno nejpozději dne 20. 10. 2020. Standardní termíny platí i pro platby pojistného za říjen 2020 a za měsíce následující. Platba neprovedená v souladu se zákonem bude zdravotní pojišťovnou penalizována.

Nicméně zákon č. 134/2020 Sb. poskytnul i zaměstnavatelům určitou úlevu v tom smyslu, že v důsledku složité ekonomické situace, způsobené pandemií koronaviru, mohou být některé platby pojistného uhrazeny později. Úleva spočívající v nevyměřování penále se týká případně opožděných úhrad (nebo úhrad v nižší částce, než jak je stanoveno zákonem) pouze za období kalendářních měsíců březen – srpen 2020. Pokud budou platby za tyto měsíce uhrazeny nejpozději dne 21. září 2020, nevznikne zaměstnavateli penále. Jinak také řečeno, penále z dlužného pojistného za měsíce březen až srpen 2020 začne nabíhat dnem 22. 9. 2020.

Dnem platby pojistného je připsání úhrady na příslušný příjmový účet zdravotní pojišťovny nebo také den platby pojistného v hotovosti na pokladně zdravotní pojišťovny. Zatímco pokutu za porušení zákonných povinností zdravotní pojišťovna uložit může (ale nemusí), dlužné pojistné a penále je povinna uplatňovat v rámci desetileté promlčecí doby plošně vůči všem plátcům – dlužníkům.

Za účelem "ekonomicky efektivního" postupu při správě pohledávek stanovil zákonodárce hranice, do kterých zdravotní pojišťovny své pohledávky neuplatňují. Nelze vymáhat nedoplatky pojistného, jejichž výše v úhrnu nepřesahuje u jednoho plátce pojistného a jedné pojišťovny 50 Kč. Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100 Kč za kalendářní rok. Zdravotní pojišťovna také nepředepíše penále v případě, kdy plátce pojistného prokáže, že provedl platbu na účet příslušné zdravotní pojišťovny, ale pod nesprávným variabilním symbolem.

DALŠÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Zákonem č. 134/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, nebyly dotčeny některé další povinnosti zaměstnavatele. Aby se zaměstnavatel vyhnul případnému sankčnímu postihu ze strany zdravotní pojišťovny, musí řádně plnit povinnosti dané právní úpravou. Mezi tyto povinnosti patří především:

  • pravidelně každý měsíc podat formulář "Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele" každé zdravotní pojišťovně, jejíž pojištěnce zaměstnává. Pro podání Přehledu platí stejné termíny jako pro provedení platby pojistného za zaměstnance, tedy za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, včetně pozdější možnosti podání, pokud poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek. Za nepodání nebo opožděné podání Přehledu hrozí zaměstnavateli (i OSVČ – za předcházející kalendářní rok) pokuta až 50 000 Kč.

  • oznamovat zdravotní pojišťovně změny týkající se zaměstnanců. K plnění oznamovací povinnosti slouží formulář "Hromadné oznámení zaměstnavatele". Při neoznámení vzniku nároku na platbu pojistného státem (tedy u osoby, za kterou platí pojistné stát dle § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "ZVZP") přichází zdravotní pojišťovna o pravidelnou měsíční platbu pojistného, která se od 1. 6. 2020 výrazně zvýšila na 1 567 Kč (do května 2020 činila 1 067 Kč). Problém u plateb za "státní pojištěnce" spočívá v tom, že tyto platby nemohou zdravotní pojišťovny uplatňovat zpětně. Za nedodržení podmínky oznamování změn v zákonné osmidenní lhůtě je zdravotní pojišťovna oprávněna uložit pokutu s horní hranicí 200 000 Kč.

  • zasílat zdravotní pojišťovně kopie záznamů o pracovních úrazech, za uplynulý kalendářní měsíc najednou, vždy však nejpozději do pátého dne následujícího měsíce.

Nahrávám...
Nahrávám...