Input:

Změny v exekučních srážkách a další změny od 24. 4. 2020

23.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.05
Změny v exekučních srážkách a další změny od 24. 4. 2020

Ing. Růžena Klímová

Dne 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Přijatý zákon byl projednáván ve zkráceném jednání v době vyhlášeného stavu legislativní nouze.

V oblasti výkonu rozhodnutí a exekučního řízení jde o tři hlavní změny. Jde o prominutí zmeškání lhůty v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení z omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii. 

Další oblastí jsou tzv. opatření dočasné povahy. Jde o omezení výkonu rozhodnutí (exekuce) prodejem movitých a nemovitých věcí po tzv. ochrannou dobu, tj. od 24. 4. 2020 do 30.  6.  2020, kdy soud neprovede výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem movitých a nemovitých věcí. U nemovitosti jen v případě, že v ní má dlužník trvalý pobyt. Po uplynutí ochranné doby přijatá omezení  zaniknou. Přijatá omezení se neuplatní v případě, kdy dlužník písemně oznámí soudu, že má ve výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí pokračovat, nebo  výkonem rozhodnutí prodejem movitých věcí jsou vymáhány pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.

Další dočasná změna se týká  zvýšení násobku životního minima v případě  přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu v době od 24. 4. 2020 do 31. 12. 2020, a to z dvojnásobku na čtyřnásobek životního minima jednotlivce. Znamená to, že zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen "OSŘ") , se nevztahují na peněžní prostředky do výše čtyřnásobku životního minima jednotlivce podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Od 1. 4. 2020 činí výše životního minima jednotlivce 3 860 Kč.

Poslední změna je trvalou novelou občanského soudního řádu. Jde o výpočet srážek odstupného, zařazení daňového bonusu mezi pohledávky, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí a zvýšení hranice při prodeji nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu.

ODSTUPNÉ

Zákonem č. 191/2020 Sb. dochází ke zpřesnění § 299 odst. 1 písm. g) OSŘ (odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce). Nově se stanoví, že z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Znamená to, že se nezabavitelná částka od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje. Nově se tudíž z odstupného nebo obdobných nároků budou srážky vypočítávat zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, ze kterého byla odvozena

Nahrávám...
Nahrávám...