Praktické informace - Sbírka zákonů
Anotace právních předpisů - rok 2024
ČástkaDatum vyhlášeníČíslo sbírky zákonůNázev předpisuÚčinnost od
37 22.2.2024 37 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku  
36 22.2.2024 36 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 30/23 ve věci návrhu na zrušení § 67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a § 2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
35 22.2.2024 35 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2024  
34 20.2.2024 34 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
16.5.2024 (čl. I bod 2)  
33 20.2.2024 33 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci 1.4.2024  
32 20.2.2024 32 Vyhláška o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu  
31 13.2.2024 31 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 1.4.2024 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.10.2024 (části druhá a třetí)  
30 13.2.2024 30 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 1.4.2024 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
23.4.2024 (§ 16 odst. 3 a § 25)
1.10.2024 (§ 38 odst. 1, § 40 odst. 2 a § 44 odst. 1)  
29 13.2.2024 29 Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2025
1.5.2024 (čl. I bod 3 a čl. V bod 11)  
28 13.2.2024 28 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2024 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
27 9.2.2024 27 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)  
26 9.2.2024 26 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů 28.12.2024  
25 9.2.2024 25 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
24 8.2.2024 24 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/23 ve věci návrhu na zrušení § 23a odst. 3 poslední věty zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  
23 8.2.2024 23 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu  
22 8.2.2024 22 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar  
21 8.2.2024 21 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017  
20 8.2.2024 20 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2022 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže  
19 2.2.2024 19 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
18 2.2.2024 18 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů  
17 1.2.2024 17 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 214/2023 Sb.  
16 1.2.2024 16 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů  
15 1.2.2024 15 Vyhláška k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci  
14 26.1.2024 14 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2024  
13 26.1.2024 13 Vyhláška o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy 21.2.2024
13.1.2026 (přílohy č.2b a 3b)  
12 24.1.2024 12 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/23 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 2 písm. e) a § 18a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
11 24.1.2024 11 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů 31.1.2024  
10 24.1.2024 10 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2024  
9 19.1.2024 9 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2024 1.1.2024
15.12.2024 (položka č. 2 Části I. oddílu A včetně přílohy č. 5)  
8 19.1.2024 8 Vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování 1.2.2024  
7 19.1.2024 7 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Bedřicha Smetany 28.2.2024  
6 16.1.2024 6 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
1.7.2024 (čl. I body 7, 13 až 25, 27 až 34, 40 až 45, 47, 58, 65, 68, 69, 76, 79, 87 a 88)
1.1.2025 (čl. I body 1 až 4, 6, 9, 36 až 39, 46, 48 až 56, 59 až 62, 66, 70, 71, 73 až 75, 82, 83 a 89 a čl. II bodů 1 až 3)  
5 16.1.2024 5 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2024  
4 16.1.2024 4 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb. 1.2.2024  
3 12.1.2024 3 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 28.12.2023 (cenové rozhodnutí č. 7/2023)
1.1.2024 (cenová rozhodnutí č. 8/2023, č. 9/2023 a č. 10/2023)  
2 9.1.2024 2 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce  
1 5.1.2024 1 Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.2.2024 (část první body 3, 4, 8 a 9 a část šestá)  
Daňový kalendář
únor 2024
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
 
Nejbližší daňová povinnost:
23.2.2024 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za leden
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
23.2.2024 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za leden
Kurzy měn 22.2.2024
 1 EUR25,32 CZK (-0,05)
 1 USD23,35 CZK (-0,12)
 1 GBP29,57 CZK (-0,07)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,52 CZK (-0,13)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba6,25 % platnost od 9.2.2024
Diskontní sazba5,25 % platnost od 9.2.2024
Lombardní sazba7,25 % platnost od 9.2.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...