Input:

§ 335 ZP Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

14.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.335
§ 335 ZP Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES

    • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění

      • § 6 odst. 2 – definice uznávaného elektronického podpisu

Komentář

Právní úprava účinná do 31. 12. 2006 doručování písemností prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací vůbec neobsahovala, jde tedy o zcela nový způsob doručování, pro který vyplývají z ustanovení § 335 ZP následující podmínky:

  • zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas a poskytl zaměstnavateli svoji elektronickou adresu pro doručování,

  • zaměstnavatel i zaměstnanec jsou držiteli uznávaného elektronického podpisu.

Elektronický podpis

Elektronický podpis je definován přímo použitelným právním předpisem EU jako "data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání". Pokud zákoník práce požaduje variantu "uznávaného" elektronického podpisu, pak dle doplňujícího českého zákona se jím rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis. To podle zmíněného evropského předpisu pro změnu znamená, že jde o elektronický podpis, který je jednoznačně spojen s podepisující osobou, umožňuje její identifikaci, je vytvořen pomocí dat pro vytváření elektronických podpisů, která podepisující osoba může s vysokou úrovní důvěry použít pod svou výhradní kontrolou, a je k datům, která jsou tímto podpisem podepsána, připojen takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. Pokud je elektronický podpis kvalifikovaný, tak je zaručený, vytvořený kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy.

Den doručení

Podle ustanovení § 335 odst. 3 ZP je písemnost doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací doručena dnem, kdy její převzetí potvrdí zaměstnanec zaměstnavateli datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem. Pokud zaměstnanec takto nepotvrdí přijetí písemnosti do 3 dnů od jejího odeslání zaměstnavatelem nebo se písemnost zaslaná na elektronickou adresu zaměstnance vrátila zaměstnavateli jako nedoručitelná, je doručení písemnosti prostřednictvím sítě nebo

Nahrávám...
Nahrávám...