Input:

Mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_1

16.6.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Následující příspěvek nabízí odpovědi na nejčastější otázky spojené s mimořádným dotačním řízením pro podporu ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách.

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Může podat žádost i sociální služba, která není zařazena v žádné krajské síti nebo ji nefinancuje přímo MPSV?

Ano, dotace je určena všem sociálním službám, které mají platnou registraci sociální služby a poskytovali sociální služby v daném období.

Máme tři sociální služby, kolik budeme podávat žádostí?

Každý poskytovatel bude podávat jednu žádost, tato žádost bude obsahovat údaje o všech registrovaných sociálních službách. Některá data budou přetažena z Registru sociálních služeb, další data budou volně k doplnění.

Na začátku roku jsme od kraje dostali Pověření k poskytování sociálních služeb se stanovenou vyrovnávací platbou. Bude se tato dotace počítat do vyrovnávací platby?

Nikoliv, tato dotace není poskytována v režimu vyrovnávací platby. Jako poskytovatel dotace stanovujeme podmínky, a to i přes různá vyjádření krajů, že dotace je poskytována v režimu vyrovnávací platby.

Termíny a forma podávání žádostí

Kdy se budou podávat žádosti o mimořádnou dotaci?

Žádost bude možné podat v termínu 27. května až 15. června 2020 prostřednictvím aplikace OK poskytovatel. Do této aplikace by měli mít přístup všichni registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, neboť v této aplikaci podávají každoročně i výkazy sociálních služeb. Období, kterého se bude týkat žádost a za které je možné žádat o dotaci na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách, je od 13. března do 31. května 2020.

Kde je možné stáhnout formulář pro podání žádosti?

Formulář není zřízen. Žádost se bude podávat prostřednictvím aplikace OK poskytovatel.

Musím mít datovou schránku a zřízen elektronický podpis?

Ano, pro úspěšné podání žádosti je nutné mít zřízenou datovou schránku a zřízen certifikovaný elektronický podpis. Bližší informace o datových schránkách naleznete zde: https://www.datoveschranky.info/chcidatovku/zrizeni-datove-schranky/na-zadost

Účel a podmínky dotace

Lze vyplatit odměny také pro pracovníky pracující v sociálních službách na DPP, DPČ nebo musí jít pouze o kmenové zaměstnance?

Zaměstnanci, který vykonává práci na základě dohod, přísluší podle § 109 odst. 1 a 5 zákoníku práce za vykonanou práci odměna z dohody. Podle § 138 zákoníku práce se výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování sjednávají v příslušné dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. Zákoník práce nestanoví, jaké složky či jakou strukturu má odměna z dohody mít. Zaměstnavatel se zaměstnancem se tedy mohou dohodnout i na poskytnutí odměny, prémií atp. a na podmínkách, za kterých mají příslušet.

Dohody musí být vždy uzavřeny písemně a před započetím výkonu sjednané práce. Zaměstnanec musí být před započetím výkonu práce informován, za jakých podmínek, tedy i za jakou odměnu, bude práci vykonávat. Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout na změně dohody, včetně změny výše odměny z dohody, jejích složek či podmínek jejího poskytování. Dohoda však nesmí být měněna se zpětnou účinností, a to ani se souhlasem obou stran dohody. Pokud jsou tedy naplněny výše uvedené podmínky, lze požádat i o dotaci na DPP/DPČ.

Můžeme do odpracovaných hodin zahrnout také hodiny zaměstnance, který část pracovní doby vykonával jako práci z domova?

Ano. I za práci z domova náleží odměna zaměstnanci sociální služby, ale pouze za skutečně odpracované hodiny. Zaměstnavatel může zaměstnavatel využít možnosti variance odměny +/- 10% s ohledem na zaměstnance, kteří např. vykonávali přímou práci s klienty.

V čl. II., který se na nás vztahuje, se uvádí, že odměnu ve výši 59,- Kč je možno poskytnout všem zaměstnancům soc. služby bez ohledu jejich pracovního zařazení. Chápu to dobře, že je možné odměnu poskytnou např. administrativním pracovníkům, účetní, personalistovi, pracovníkům pro PR a FR, údržbě, úklidu apod.?

Ano, Tato hodinová sazba mimořádné odměny náleží všem zaměstnancům sociální služby, kde nebyla zjištěna nákaza ani nebyla uvalena karanténa. Tato odměna náleží za skutečně odpracované hodiny všem zaměstnancům bez rozdílu pracovního zařazení kromě zdravotnického personálu.

Jakým způsobem mám doložit, že byla na námi poskytovanou sociální službu uvalena karanténa?

Jelikož postup hygienický stanic byl v území velmi rozdílný, postačí pro doklad uvalené karantény např. e-mail hygienické stanice, záznam o pozitivním testování klientů/zaměstnanců, rozhodnutí zřizovatele, rozhodnutí či vydané opatření ředitele či statutárního orgánu. V případech tzv. dobrovolné karantény lze doložit opět jakýkoliv písemný záznam vedení sociální služby. Není tedy potřeba dokládat rozhodnutí příslušné hygienické stanice.

Mohu požádat i o dotaci na zdravotnický personál (odbornost 913, či jiné odbornosti)?

Nikoliv. Z tohoto dotačního titulu není možné hradit mimořádné odměny pro zdravotnický personál podle § 36 zákona o sociálních službách. Na úhradě odměn pro tento personál by se měl podílet resort zdravotnictví. Otázky k financování zdravotní péče směřujte na Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Uvádíte, že při odpracování 170 hodin je stanovena odměna na 10 000 Kč. Pokud tedy zaměstnanec odpracuje hodin více, budou se tyto hodiny započítávat či nikoliv?

Nebo je odměna 10 000 Kč za měsíc hraniční? Odměna není kalkulována jako pevná měsíční odměna. Vždy se při výpočtu odměny vychází z počtu skutečně odpracovaných hodin. Uvedených 10.000 Kč při odpracování 170 hodin je pouze ilustrativní příklad. Do výpočtu pro odměny lze započítat i hodiny odpracované přesčas. Nicméně mimořádná odměna není úhradou práce přes čas, příp. pracovní pohotovosti, dle zákoníku práce.

Dne 3. dubna 2020 jsme vstoupili do dobrovolné karantény, kterou jsme ukončili 30. dubna. V karanténě bylo 46 zaměstnanců. Současně na vstupu do karantény jsme provedli všem 46 zaměstnancům PCR testy na covid-19. Dva z nich byly pozitivní. Dále jsme učinili test u 8 zaměstnanců, kteří byli doma a nebyli součástí karantény. Karanténou jsme přispěli k ochraně našich klientů. Následně COVID-19 nebyl u nikoho potvrzen. Jak

Nahrávám...
Nahrávám...