Input:

Nemocenské pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

30.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.07
Nemocenské pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Ing. Marta Ženíšková

NEMOCENSKÉ Z DŮVODU KARANTÉNY

Za dobu nařízené karantény náleží zaměstnanci za období prvních 14 dnů náhrada mzdy od zaměstnavatele a od 15. dne nemocenské.

Náhradu mzdy a nemocenské lze přiznat jen na základě potvrzení ošetřujícího lékaře nebo krajské hygienické stanice o nařízení karantény, které je vystaveno na jméno zaměstnance. Pro přiznání náhrady mzdy nebo nemocenského nestačí, že byla nařízena karanténa pro celou obec a zaměstnanec v obci bydlí. Předepsaný tiskopis, na kterém se potvrzuje nařízení karantény, je jen v papírové formě, má 5 dílů. Po dobu trvání mimořádných opatření je umožněno používat pro potvrzení o nařízení karantény i eNeschopnenku, na níž lékař vyplní v části "Druh vykonávané práce" slovo "karanténa".

Dočasná pracovní neschopnost a karanténa jsou dvě samostatné sociální události, pouze dávka, která se při nich poskytuje z nemocenského pojištění, se jmenuje stejně – nemocenské. U karantény neplatí omezení podpůrčí doby jako u dočasné pracovní neschopnosti. Tak například poživateli starobního důchodu, který pracuje a je účasten nemocenského pojištění, byla v dubnu 2020 zastavena výplata nemocenského, protože již pobíral nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti 70 dnů; tento zaměstnanec bude mít nárok na nemocenské z důvodu karantény, která bude trvat v květnu 2020 déle než 14 kalendářních dnů.

Pokud by v jednom kalendářním dnu byl nárok na nemocenské nebo náhradu mzdy jak z důvodu pracovní neschopnosti, tak z důvodu karantény, má přednost nárok z té sociální události, která vznikla dříve.

Příklad č. 1

Zaměstnanec byl uznán práce neschopným od 1. 4. do 16. 4. a od 11. 4. mu byla nařízena karanténa, která trvala do 30. 4.

Od 11. 4. do 16. 4 má přednost dávka z důvodu pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy náleží od 1. 4. do 14. 4. a nemocenské za 15. 4. a 16. 4.

Z důvodu karantény by náležela náhrada mzdy od 11. 4. do 24. 4. Náhrada mzdy bude poskytována v období od 17. 4. do 24. 4. Od 25. 4. do 30. 4. bude poskytováno nemocenské.

Ošetřovné z důvodu krizových opatření při epidemii

Právní úprava změn

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, podmínky nároku na tuto dávku a na její poskytování upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Odchylky od úpravy v zákoně o nemocenském pojištění pro poskytování ošetřovného byly přijaty z důvodu přijetí mimořádných opatření Ministerstvem zdravotnictví a vládou ČR. Tyto odchylky jsou upraveny zákonem č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, který nabyl účinnosti dne 27. 3. 2020. Podle tohoto zákona se postupuje jen v době platnosti těchto opatření. Jestliže podle těchto opatření byly školy uzavřeny od 11. 3. 2020, postupuje se podle úpravy v tomto zákoně již od tohoto data až do posledního dne uzavření škol.

Podle zákona č. 133/2020 Sb. se postupuje:

  • při uzavření škol a zařízení pro děti, žáky a studenty.

Zařízení pro děti předškolního věku, jako jsou mateřské školky, dětské skupiny, lesní školky apod., nejsou uzavřeny na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Je-li takové zařízení uzavřeno na základě rozhodnutí zřizovatele v přímé souvislosti s epidemiologickou situací, potom se postupuje při uzavření těchto zařízení stejně jako při uzavření škol.

  • při uzavření zařízení určeného pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), podle zákona o sociálních službách. Rozhodnutí o závislosti na pomoci jiné osoby, včetně stupně závislosti, vydává úřad práce. Jedná se o zařízení s denním nebo týdenním pobytem, která byla uzavřena.

Podmínky nároku na ošetřovné

Podle dosavadní úpravy náleží ošetřovné podle zákona o nemocenském pojištění:

  • na nemocné dítě (z důvodu onemocnění nebo úrazu) mladšího 10 let; do tohoto věku se automaticky předpokládá potřeba ošetřování,

  • na nemocného člena domácnosti ve věku 10 let a staršího (i 80letého), který vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou,

  • na zdravé dítě mladší 10 let, pokud zařízení, kam dochází, bylo uzavřeno z nařízení příslušného orgánu, nebo dítě má nařízenou karanténu anebo osoba, která o dítě jinak pečuje, tak z důvodů uvedených v zákoně o nemocenském pojištění o ně pečovat nemůže.

Rozlišuje se péče o zdravou osobu a ošetřování nemocné osoby.

Podle nové úpravy platné od 11. 3. 2020 se rozšiřuje okruh osob vyžadujících péči z důvodu uzavření škol a dalších zařízení. Zvyšuje se věk dítěte z mladšího 10 let na mladšího 13 let, na které bude nárok na ošetřovné po omezenou dobu z důvodu uzavření škol nebo jiných zařízení. Ze stejného důvodu je nově nárok na ošetřovné na dítě až do věku 26 let, pokud je závislé na pomoci jiné

Nahrávám...
Nahrávám...