Input:

Ochrana zdraví na pracovišti v době pandemie

24.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.01
Ochrana zdraví na pracovišti v době pandemie

JUDr. Eva Dandová

Je všeobecně známo, že ochrana zdraví zaměstnanců na pracovišti je nedílnou součástí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem právní úpravy BOZP je zejména přispět k omezování rizik ohrožujících zdraví a životy lidí. V rámci pojmu prevence rizik zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. Podstata pojmu prevence rizik se dá shrnout tak, že je třeba rizikům předcházet – rizika odstraňovat – či minimalizovat jejich působení. Cílem prevence rizik je předcházení škodlivému vlivu rizikových faktorů na zdraví zaměstnanců, vznik nemocí z povolání.

Při hodnocení rizik zaměstnavatel také zvažuje, co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo škody, tzn., identifikuje existující ohrožení při práci a vyhodnocuje rizika s ním spojená a určuje, jaká opatření by měla být učiněna k ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. V praxi to znamená projít pracoviště a vyhledat možné zdroje nebezpečí (např. stav podlah, výskyt výparů, stav přístupových cest). V současné době se však jedná především o riziko v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2.

Vláda vyhlásila ode dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví na území České republiky nouzový stav. V rámci vyhlášeného nouzového stavu je realizována řada omezujících opatření, která mají nebo mohou mít negativní dopad na podnikání všech zaměstnavatelů. Tyto negativní dopady spočívaly a zatím ještě spočívají zejména v omezení anebo přímo uzavření provozoven. Po skončení tohoto období bude docházet k postupnému uvolňování zákazů podnikatelských činností. Hrozba nákazy koronavirem však nepomine, a proto i ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že pro postupné otevírání obchodů a služeb stanoví ještě další opatření na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tyto standardy se však budou týkat zejména ochrany zdraví zákazníků, tedy slovy zákoníku práce "ostatních fyzických osob zdržujících se na pracovišti zaměstnavatele" (§ 101 odst. 5 ZP).

Nás však v této souvislosti zajímá ochrana zdraví zaměstnanců zaměstnavatele v době pandemie. Stát nebude v žádném případě zasahovat do práv a povinností jednotlivých zaměstnavatelů. Riziko nákazy způsobené novým koronavirem SARS-Co-V-2 zde zůstane a pro každého zaměstnavatele znamená, že se na něj musí v této době zaměřit v prevenci rizik.

I za normálních okolností se prevence rizik musí provádět průběžně. Cílem přijatých opatření k prevenci rizik musí být zajistit podmínky, které rizika odstraní u zdroje jejich původu nebo minimalizují ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Pokud riziko zcela odstranit nejde, jedná se o tzv. zbytkové (reziduální) riziko. A o to právě v této situaci (pandemie) jde – riziko nákazy způsobené novým koronavirem SARS-Co-V-2 je podle epidemiologů zatím neodstranitelné, a proto s ním musíme zacházet jako s tzv. zbytkovým rizikem, které zcela odstranit nejde a vůči němuž musí směřovat preventivní opatření každého zaměstnavatele v této době. Opatření na úseku BOZP bezprostředně souvisí s organizací práce a pracovních postupů. Proto si výhradně zaměstnavatel sám musí zvážit, jak zorganizuje práci – např. kolik zaměstnanců bude pracovat v jedné místnosti, kolik na dílně.

Zákoník práce v § 102 odst. 5 ZP vyjmenovává tzv. všeobecné preventivní zásady při provádění prevence rizik a zdůrazňuje, že v případě, kdy riziko nelze odstranit prostředky kolektivní ochrany a zůstává zbytkové riziko, že je třeba přistoupit k ochraně zaměstnanců prostředky individuální ochrany. Prostředky individuální ochrany jsou osobní ochranné prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky (dále jen "OOPP").

Je známo, že právní úpravu OOPP máme obsaženou přímo v § 104 ZP a v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. V příloze č. 1 jsou mezi riziky pro zaměstnance uváděna rizika biologická, mezi nimi baktérie, viry. Příloha č. 2 uvádí jednotlivé druhy ochranných prostředků, mezi nimi pro ochranu očí a obličeje (ochranné brýle, ochranné obličejové štíty), pro ochranu dýchacích orgánů (masky a polomasky, prostředky na ochranu dýchacích orgánů), pro ochranu celého těla - ochranné pracovní oděvy. Je třeba zdůraznit, že OOPP přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení

Nahrávám...
Nahrávám...