Input:

Odpovědnost za svěřené věci - pracovněprávní řešení

2.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost za ztrátu je zpřísněnou odpovědností a je na zaměstnanci, aby prokázal, že škodu nezavinil.

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Podle zákoníku práce mohou být na písemné potvrzení svěřeny jen věci, jejichž cena nepřevyšuje 50 000 Kč. Věci, jejichž cena převyšuje 50 000 Kč, mohou být zaměstnanci svěřeny jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí musí být uzavřena písemně. Není-li uzavřena písemně, resp. smluvní strany vadu spočívající v absenci písemné formy dodatečně neodstraní, je neplatná. Nedodržení písemné formy neznamená její absolutní neplatnost, ale podle občanského zákoníku způsobuje pouze neplatnost relativní. Znamená to tedy, že není-li dohoda o odpovědnosti uzavřena písemně, pak při zjištění ztráty věci, která byla na základ dohody zaměstnanci svěřena, pokud zaměstnanec namítne její neplatnost dohody, neodpovídá za vzniklou škodu v plné výši, ale pouze na základě obecné odpovědnosti, kdy jeho zavinění musí prokázat zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel zavinění zaměstnance prokáže, výše náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterou způsobil škodu. Toto omezení neplatí, prokáže-li zaměstnavatel, že škodu zaměstnanec způsobil úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.

Dohoda smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, jestliže mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě. Odstoupení musí být zaměstnavateli oznámeno písemně. Není-li odstoupení od dohody o odpovědnosti provedeno písemně, neznamená to, že by bylo neplatné. Znamená to však, že pokud zaměstnavatel neplatnost odstoupení od dohody, které bylo učiněno ústně, namítne, a zaměstnanec neprokáže, že bylo učiněno, pak může zaměstnavatel s úspěchem po zaměstnanci požadovat náhradu škody s tím, že jeho dohoda o

Nahrávám...
Nahrávám...