Input:

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení

20.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2020.15.02
Prominutí pojistného na sociální zabezpečení

JUDr. Jan Přib

Jako další opatření v rámci kompenzací některých hospodářských následků souvisejících s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 byl přijat zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 30. června 2020. Na základě tohoto zákona mají zaměstnavatelé splňující stanovené podmínky nárok na prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "pojistné"), které jsou povinni platit jako poplatníci, za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020. Podmínky pro prominutí pojistného se posuzují samostatně za každý uvedený kalendářní měsíc.

OKRUH OPRÁVNĚNÝCH ZAMĚSTNAVATELŮ

Na prominutí pojistného mají nárok zaměstnavatelé, kteří splňují podmínku rozhodného počtu zaměstnanců, tj., zaměstnávají zaměstnance v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, pokud počet těchto zaměstnanců nepřesahuje 50 v posledním dni kalendářního měsíce. Tento počet zaměstnanců se tedy zjišťuje zvlášť podle stavu ke dni 30. června, 31. července a 31. srpna 2020. Jedná se o počet zaměstnanců v pracovním poměru jako fyzických osob; nejedná se o přepočtený počet nebo o průměrný počet zaměstnanců v kalendářním měsíci. Do rozhodného počtu zaměstnanců se tedy zahrnují i zaměstnanci, kteří čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo jimž zaměstnavatel poskytl tzv. neplacené volno. Při stanovení rozhodného počtu zaměstnanců není rozhodný rozsah pracovního úvazku jednotlivých zaměstnanců.

Při stanovení tohoto počtu zaměstnanců se nepřihlíží k zaměstnancům činným na základě dohody pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, společníkům a jednatelům s. r. o., členům představenstva nebo dozorčí rady a dalším osobám považovaným pro účely nemocenského pojištění za zaměstnance účastné nemocenského pojištění. Nepřihlíží se ani k zaměstnanci v pracovním poměru, který není účasten nemocenského pojištění v daném kalendářním měsíci, neboť sjednaná mzda je nižší než 3 000 Kč a v daném kalendářním měsíci nebyla zúčtována mzda aspoň v této výši.

Nárok na prominutí penále nemají podle § 2 odst. 2 zákona č. 300/2020 Sb. někteří zaměstnavatelé, i když jinak splňují podmínku rozhodného počtu zaměstnanců; z nároku na prominutí penále jsou vyloučeni tito zaměstnavatelé:

  • zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 ZP (tj. zaměstnavatel, který odměňuje zaměstnance v pracovní poměru platem),

  • zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb a má nárok na kompenzace podle zákona č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020,

  • zaměstnavatel, který ke dni 1. června 2020 nebyl daňovým rezidentem ČR nebo nebyl daňovým rezidentem jiného členského státu EU nebo EHP a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončení zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území ČR.

PODMÍNKY PRO PROMINUTÍ POJISTNÉHO

Zaměstnavatel, který spadá do okruhu oprávněných zaměstnavatelů, musí pro prominutí pojistného splnit současně tyto podmínky:

  1. Počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020. Zaměstnavatel zjišťuje počet zaměstnanců v pracovním poměru účastných nemocenského pojištění, jejichž pracovní poměr trval v den 31. března 2020, jako výchozí veličinu a tento počet porovná s počtem těchto zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trval v den 30. června 2020, 31. července 2020 a 31. srpna 2020, přičemž pokles počtu zaměstnanců v těchto měsících nesmí být větší než 90 %. Při stanovení tohoto poklesu nedochází k žádnému zaokrouhlování.
  2. Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za celý kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020. Zaměstnavatel zjišťuje vyměřovací základ podle tohoto pravidla za březen 2020 jako výchozí veličinu a pak za každý měsíc, za který se má pojistné prominout. Při stanovení těchto vyměřovacích základů se přihlíží ke všem zaměstnancům v pracovním poměru účastným nemocenského pojištění v příslušném kalendářním měsíci a není rozhodné, zda pracovní poměr trval po celý kalendářní měsíc nebo jen po část kalendářního měsíce.
  3. Zaměstnavatel řádně odvede pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci. Tato podmínka znamená, že zaměstnavatel jako plátce odvede toto pojistné včas a ve stanovené výši, kterou uvedl na přehledu podaném podle § 9 odst.  2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZPSZ").
  4. Zaměstnavatel v daném kalendářním měsíci nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů
Nahrávám...
Nahrávám...