Input:

Slevy na pojistném v dotazech a odpovědích - okruh zaměstnanců

20.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na slevu na pojistném mají nárok pouze vybrané kategorie zaměstnanců.

Zaměstnanec má u jednoho zaměstnavatele dva zkrácené pracovní poměry. Lze u tohoto zaměstnance uplatnit slevu (při splnění dalších podmínek)?

V případě, že zaměstnanec vykonává více zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru k témuž zaměstnavateli (z dotazu vyplývá, že jsou v obou zaměstnáních splněny zákonem stanovené podmínky), náleží sleva na pojistném zaměstnavateli jen z jednoho zaměstnání. Je na zaměstnavateli, aby zvolil jedno z obou zaměstnání, ze kterého slevu v daném kalendářním měsíci uplatní. Do úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, z něhož se stanovuje sleva na pojistném (5 %), se zahrnuje jen vyměřovací základ z toho zaměstnání, z něhož zaměstnavatel uplatňuje slevu. Stejný vyměřovací základ pak zaměstnavatel vykáže u příslušného zaměstnance na přehledu o výši pojistného. Vyměřovací základ z druhého zaměstnání (tj. toho zaměstnání, ze kterého zaměstnavatel slevu za kalendářní měsíc neuplatňuje, se na přehledu o výši pojistného nevykazuje.

Je možné uplatnit slevu za zaměstnavatele u zaměstnance, který je zdravotnickým záchranářem, členem jednotky hasičského záchranného sboru podniku nebo starobním důchodcem?

Pokud zaměstnance splňuje podmínky stanovené zákonem, patří do okruhu zaměstnanců uvedených v § 7a odst. 1 ZPSZ a je s ním sjednán kratší rozsah pracovní a služební doby (8 až 30 hodin týdně), má zaměstnavatel nárok na slevu za takového zaměstnance, a to bez ohledu, zda tento zaměstnanec je zdravotnických záchranářem, podnikovým hasičem, starobním důchodcem apod. V tomto smyslu zákon žádná omezení nestanoví.

Zaměstnanec je mladší 21 let a zároveň je členem jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Jaká bude výše odvodu pojistného za zaměstnavatele? Bude pojistné ve výši 21,8 %?

Pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel, je potřeba stanovit nezávisle na tom, zda bude zaměstnavatel uplatňovat slevu na pojistném. U „podnikového hasiče“ je potřeba rozlišovat, které z jeho příjmů v kalendářním měsíci podléhají u zaměstnavatele vyšší sazbě pojistného a které nikoliv. Některé příjmy „podnikového hasiče“ budou v kalendářním měsíci u zaměstnavatele podléhat vyšší sazbě pojistného, zatímco jiné příjmy v témže měsíci nikoliv [např. náhrada mzdy za dovolenou vstupuje do částky vyměřovacího základu zaměstnavatele podle § 5a odst. 1 písm. a) ZPSZ, a podléhá proto u zaměstnavatele odvodu pojistného v sazbě 24,8 %]. Výše slevy na pojistném pak činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, za které zaměstnavatel slevu za příslušný kalendářní měsíc uplatňuje (slevu lze pochopitelně uplatnit i za „podnikového hasiče“, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky). Zaměstnavatel odvede na příslušný účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení rozdíl mezi součtem pojistného za zaměstnance a pojistného za zaměstnavatele s celkovou slevou na pojistném.

Je možné uplatnit slevu u rozvedené matky, která má kratší úvazek do 30 hodin týdně a stará se o dítě do 10 let ve střídavé péči?

Střídavá péče obou rodičů dítěte není překážkou pro uplatnění slevy. Pokud jsou tedy splněny všechny zákonné podmínky, je možné slevu uplatňovat, neboť matka pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem.

Má zaměstnavatel nárok na slevu na pojistném u zaměstnankyně v pracovním poměru se zkráceným úvazkem (24 hod. týdně) pečující o dítě mladší 10 let, která zároveň vykonává funkci jednatelky na základě smlouvy o výkonu funkce, za kterou je odměňována 3 000 Kč měsíčně (nezakládá účast na pojištění).

Všechny podmínky stanovené zákonem pro nárok na slevu na pojistném jsou vázány jen na pracovní a služební poměry zaměstnanců [nárok na slevu má zaměstnavatel za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru, se kterým byla (až na jednu výjimku – zaměstnance mladšího 21 let) sjednána kratší pracovní nebo služební doba v zákonem stanoveném rozsahu, rovněž limity uvedené v § 7a odst. 3 ZPSZ se týkají pouze pracovních a služebních poměrů]. Z uvedeného je zřejmé, že i v tomto případě má zaměstnavatel nárok na slevu

Nahrávám...
Nahrávám...